Verzekering Scheemda

Nieuwe lidmaatschapskaart/polis 2015:  controleert u uw gegevens even? Wilt u zo vriendelijk zijn de vermelde gegevens op de lidmaatschapskaart/polis even te controleren? Het kost niet veel tijd en voorkomt mogelijke misverstanden. Indien bepaalde gegevens niet juist zijn of indien u nog vragen heeft over de lidmaatschapskaart/polis, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de administratie (tel. 0597-612353, Uitvaartverzorging Zuid-Oost-Groningen – ZOG -). Houdt hierbij uw “gezinsnummer” paraat (het “gezinsnummer” is het nummer waarmee u in de ledenadministratie staat vermeld; zie linksbovenaan op de lidmaatschapskaart/polis bij “Kenmerk”).

Inning contributie; extra kosten voor acceptgirobetalers: kies voor automatische incasso!
Betaalt u via automatische incasso dan wordt  de premie automatisch afgeschreven van uw rekening. Indien u per acceptgiro betaalt, is voor de betaling van de premie een acceptgiro bijgevoegd. Acceptgirobetalers worden verzocht het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen middels de bijgevoegde acceptgiro over te maken. Acceptgirobetalers kunnen de voor acceptgiro’s geldende toeslag van € 2,50 in de toekomst voorkomen door de betalingswijze met ingang van volgend jaar te laten wijzigen naar automatische incasso. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de administratie (tel. 0597-612353, Uitvaartverzorging Zuid-Oost-Groningen – ZOG -).

Uitvaartverzorging bij overlijden
Onze uitvaarten worden verzorgd door de heren  H. de Jong en J. Musters, die in dienst zijn van Zuid-Oost Groningen BV (een samenwerkingsverband van 3 Uitvaartverenigingen), bereikbaar onder telefoonnummer 0597-612474 deze nummers zijn dag en nacht bereikbaar.

Verstrekkingspakket
Als lid heeft men bij een sterfgeval recht op een geldelijke tegemoetkoming in kosten volgens de statuten, mits de contributie is betaald. Deze vergoeding is m.i.v. 1 januari 2015 vastgesteld voor zowel begrafenis als crematie op maximaal € 1400.--. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld en geldt tevens als basis voor een uitkering indien de uitvaart elders plaatsvindt, doch geldt uitsluitend binnen het werkgebied van de vereniging. De eventuele meerkosten zijn voor rekening van de nabestaanden.

Inleggelden
Nieuwe leden tot de leeftijd van 35 jaar kunnen lid worden tegen betaling van de normaal geldende contributietabel. Vanaf de leeftijd van 35 jaar dient men een bepaalde entreegeld (inkoopsom) te betalen die afhankelijk is van de leeftijd bij toetreding. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij bij onze afdeling ledenadministratie - telefoon 0597-612353 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur).

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk in behandeling worden genomen met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken voor het einde van het boekjaar.

Contributie per jaar voor begrafenis/crematie:
De tarieven zijn zowel voor begrafenis als ook crematie met ingang van 1 januari 2015 als volgt:
gezinnen:      € 105,00
18 jaar e.o.:  €   60,00

Premie-/contributienota.
Op de nota staan alle verzekerden vermeld. Wij verzoeken u dringend te controleren of alle gegevens correct zijn (zoals namen, geboortedatum enz.). Bij onjuistheden verzoeken wij u deze per omgaande aan de administratie door te geven.

Kinderen
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, mits aangemeld!! (kinderen tot 18 jaar van samenwonenden zijn eveneens gratis meeverzekerd, mits zij zijn aangemeld bij de verzekerde ouder).

Overlijden
Bij overlijden gelieve u te bellen: (0597) 612474. Dag en nacht bereikbaar.

Thuisopbaring
In overleg met de uitvaartleider kan – indien gewenst -  een thuisopbaring worden besproken. Het gebruik van een mobiele thuiskoeler behoort namelijk tot de mogelijkheden.

Geluidsinstallatie
Het is mogelijk om op de begraafplaats gebruik te maken van een geluidsinstallatie.

Aulabeheer:

Gasthuislaan 1, Scheemda. Beheerster; Mevr. J. Weber-Koetje, 0597-552293 / 06 10 67 45 41.

Informatie (bijkomende) uitvaartkosten Het lidmaatschap van onze vereniging vergoedt niet alle kosten. Uitvaartverzekeringsmaatschappij Twenthe kan u informeren over deze kosten. Met behulp van de door Twenthe verstrekte informatie kan ieder gezin beoordelen of een aanvullende voorziening voor de (bijkomende) uitvaartkosten gewenst is. Mocht u al een voorziening hebben getroffen, kunt u met Twenthe overleggen of deze voorziening nog voldoende is. Zij maken hiervoor op eigen initiatief een bezoekersafspraak met u. Onze vereniging mag daarin niet bemiddelen of adviseren (dit n.a.v. nieuwe wettelijke maatregelen per 1 januari 2013), maar wij vinden het wel belangrijk dat u op de hoogte bent van het bestaan van onze vereniging, de rechten van uw lidmaatschap en de huidige uitvaartkosten. Voorzorg voorkomt zorg. Verzekeringsmaatschappij Twenthe is bereikbaar op nummer 053-4312732.

Rayonmanager:
de heer H. Schreiber
Camstrastraat 4a
9104 HC
Damwoude
Tel.: (0511) 42 35 68

Ledenadministratie:
De ledenadministratie van Algemeen Belang wordt verzorgd door de Coöp. Uitvaartorganisatie Groningen in Oude Pekela. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie. (mevr. T. Scholte - telefoon: (0597) 612353). U kunt natuurlijk ook gebruik maken van ons contactformulier.

Rechten op uitkering
Wij maken u erop attent dat bij niet tijdige betaling van de premie/contributie uw rechten op een uitkering van de vereniging vervallen. Dit is eveneens het geval indien de premie/contributie-nota onbestelbaar retour komt als gevolg van een adreswijziging welke niet is doorgegeven, alsmede een door het bestuur genomen besluit tot royement als lid van Algemeen Belang Scheemda.

Automatische incasso
Het niet tijdig betalen kunt u voorkomen door de premie/contributie door ons automatisch te laten incasseren. Het overgrote deel van de leden maakt al gebruik van deze mogelijkheid. Door het invullen en opsturen van de bijgevoegde kaart wordt m.i.v. volgend jaar het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.

Nog geen lid
Indien u nog geen lid bent, kunt u zich alsnog aanmelden.Bent u jonger dan 35 jaar, dan bent u nog geen entreegeld verschuldigd. Bent u ouder, ook geen probleem, maar dan bent u wel een inkoopbedrag verschuldigd, deze is laag. Informatie verkrijgbaar bij de administratie, telefoon: (0597) 612353 of door middel van ons contactformulier.

Leden, die binnen het werkgebied van de vereniging wonen en zonder toestemming van het bestuur van Algemeen Belang Scheemda en/of zonder overleg met ZOG BV een uitvaart/crematie door een andere uitvaartonderneming laten verzorgen, riskeren de door het bestuur vastgestelde pakketvergoeding. Het bestuur behoudt zich in deze gevallen het recht voor geen maximale vergoeding beschikbaar te stellen.

template joomla 1.7